Aanvraag info

Procedurebeschrijving aanvraag (geldlening)

1. Student doet aanvraag via de interne begeleiding van het Expertisecentrum Scalda

2.Aanvraag wordt behandeld en beoordeeld door de schoolmaatschappelijk werk(st)er van het Expertisecentrum. Deze onderzoekt de (financiële) situatie en brengt advies uit.Deze zal de concrete situatie onderzoeken:

3. Hoe is de thuissituatie?
- Wat zijn de (werkelijke) inkomsten?
- Is er gebruik gemaakt van alle financiële mogelijkheden die ter beschikking staan ( loon, kinderbijslag, tegemoetkoming schoolkosten, alimentatie, aanvullende bijstand, etc.)
- Zijn er nog externe mogelijkheden in te zetten?
- Advies van schoolmaatschappelijk werk(st)er richting secretaris van het bestuur.

Tijdens de procedure van 2.) kan er een tussenadvies komen om tijdelijk een financiële regeling te treffen totdat uitslag onderzoek tot een definitief advies leidt.

4. Bestuur van de stichting neemt besluit.

5. Besluit wordt gecommuniceerd naar betreffende schoolmaatschappelijk werk(st)er (en via deze naar de aanvragende student)

Indien van toepassing zal secretaris bestuur de nodige administratieve en financiële handelingen (laten) verrichten ten einde de geldlening af te ronden