Over de Stichting

Doelstelling stichting
a. Het bevorderen van het studie- en leefklimaat van studenten van het Regionaal Opleidingen Centrum Scalda;
b. Het verstrekken van (renteloze) leningen en / of schenkingen aan studenten van het Regionaal Opleidingen Centrum Scalda, zodat deze studenten zonder financieel beletsel(s) hun studie kunnen volgen;
c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting stelt zich ten doel om het mogelijk te maken dat elke student van een opleiding bij Scalda zonder financieel beletsel(s) zijn of haar opleiding kan volgen.

Hiertoe stelt de stichting haar gelden ter beschikking, die ze verkrijgt uit het eigen vermogen en de inkomsten daaruit, schenkingen, erfstellingen, legaten, sponsoring en alle andere inkomsten, verkrijgingen en baten.

Deze gelden bepalen jaarlijks de mogelijkheden van de stichting om (renteloze) leningen en /of schenkingen aan studenten van Scalda te verstrekken.

Bestuurders stichting
Voorzitter: dhr. D. Hoogstrate
Vicevoorzitter / secretaris: mw. J. Hendrickx
Penningmeester: dhr. J. Casteleijn
Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Financiële informatie
Download hier onze financiële informatie (PDF)